Naujienos

Plikių parapijoje įvestas naujas diakonas

Balandžio 19 d. Plikių evangelikų. liuteronų bažnyčioje įvyko graži šventė – diakono tarnystėn įvestas teologijos bakalauras Andrius Stakelis. Šventines pamaldas vedė vyskupas Mindaugas Sabutis, asistuojant kunigui Liudvikui Fetingiui bei kun. dr. Dariui Petkūnui.

Pamaldose taip pat dalyvavo kun. dr. Charles Evanson, kun. Reincholdas Moras, kun. Mindaugas Žilinskis, diak. Ričardas Dokšas, diak. Juozas Mišeikis, parapijos nariai bei nemažas būrys svečių iš aplinkinių parapijų. Pasveikinti naujojo diakono specialiai atvyko ir pasaulinės jaunimo organizacijos „Entschieden für Christus“ (Apsisprendę Kristui) atstovas Karl Böttner iš Marburgo,Vokietijos. Pamaldas muzika papuošė choras „Berželis“ bei jungtinis Plikių-Dovilų parapijų pučiamųjų orkestras.

Vyskupas M. Sabutis naujajam diakonui palinkėjo niekuomet nepasikliauti vien tik savimi ir savo jėgomis, tačiau viską pavesti Viešpačiui ir Jam dėkoti. Kun. L.Fetingis, pastarųjų metų Andriaus Stakelio praktikos vadovas, linkėjo būti tikru Kristaus bažnyčios tarnu.

Andrius Stakelis gimė 1980 gegužės 21d. Šilutės raj. Versmininkų kaime, Heinco ir Birutės Stakelių šeimoje. Jauniausiasis ketvirtas vaikas tų pačių metų birželio 1 d. kunigo dekano Jono Armonaičio buvo pakrikštytas Katyčių ev. liuteronų bažnyčioje. Kunigo L.Fetingio konfirmuotas 1991 m. birželio 16 d. Katyčiuose. 1998 m. baigęs Katyčių vidurinę mokyklą, įstojo į Klaipėdos universiteto Evangeliškosios Teologijos katedrą. Studijų metu buvo išvykęs studijuoti į Vokietiją, Regensburgo universitetą. Ten studijavo religijos pedagogikos ir didaktikos institute (katedroje). Po metų studijų užsienyje grįžęs į Lietuvą, 2003 m. vasarą baigė studijas KU ir įgijo teologijos bakalauro laipsnį.

Jau būdamas II kurso studentas, Andrius Stakelis pradėjo praktikuotis, kartu su kunigais vesdamas pamaldas. Įgijęs praktikos ir žinių, Andrius Stakelis buvo prašomas pavaduoti kunigus, savarankiškai vedė pamaldas įvairiose parapijose. Baigęs studijas, praktikavosi pas kun. R.Morą Klaipėdoje. Pastaruosius trejus metus praktiką atliko pas kunigą L.Fetingį šio administruojamose parapijose. Nuo 2003 m. Andrius Stakelis savarankiškai veda pamaldas Klaipėdoje vokiečių kalba. Naujasis diakonas taip pat toliau kartu su kun. L.Fetingiu tarnaus Plikių ir Dovilų ev. liuteronų parapijose.

Diakonas Andrius Stakelis su vyskupu Mindaugu Sabučiu

Diakonas su praktikos vadovu kun. Liudviku Fetingiu

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2008 Nr.5