Jaunimo grupė

Akimirkos iš spektaklio "Nojaus arka"

Atsikūrus parapijai, vaikai ir jaunimas iš karto įsijungė į parapijos veiklą - kartu su tėvais dalyvaudami pamaldose, giedodami įkurtame parapijos chore. 1992 m. buvo įkurtas atskiras vaikų choras, kuriam ėmė vadovauti F. Lokomina. Sugrąžinus parapijai pastatus, įsikūrė sekmadieninė mokykla, kurioje su vyresniaisiais pradėjo dirbti tikybos mokytoja L. Liorančienė, o su mažaisiais - O.Kaluškevičienė. Vėliau į darbą su jaunimu įsijungė V.Kaluškevičius, kuris įkūrė jaunimo klubą. Jaunimas rinkdavosi giedoti bei studijuoti Šv. Raštą. Kalėdų, Velykų, Motinos dienos bei kitų švenčių progomis vaikų ir jaunimo programas pradžioje ruošdavo sekmadieninės mokyklos mokytojos kartu su choro vadove. Vėliau į šį darbą įsijungė teologijos studentė D. Radzevičiūtė. Užsimezgus ryšiams su seseriška Nordbergo parapija iš Norvegijos, 1994 m. ir 1995 m. buvo suorganizuotos jaunimo vasaros stovyklos prie Vištyčio ežero. 1996 m. Jurgežeriuose Teologijos centro studentų bendromis jėgomis buvo suorganizuota kita vasaros jaunimo stovykla. Šiuo metu su vaikais ir jaunimu parapijoje dirba kun. V. Klesevičius ir jo žmona V. Klesevičienė. Kadangi vaikų nėra daug ir visi skirtingo amžiaus (16 narių), su jais nėra dirbama atskirai. Bendrai susitelkiama, ruošiant įvairias programas, statant spektaklius. Teologiškai lavinti stengiamasi meninėmis priemonėmis, jiems “suprantama kalba” (giedojimas, Biblijos studijos, vaidyba, šokis). 2001 m. prie Vištyčio ežero buvo suorganizuota stovykla su jaunimu iš Danijos. Po metų mūsų jaunimas buvo pakviestas artimesniai pažinčiai į Daniją. Paskutinius tris metus (pradedant 2001 m.) vaikai ir jaunimas įsitraukė į labdaringos organizacijos “Samariečio krepšys” organizuojamą projektą “Vaikų Kalėdos”. Su “Vaikų Kalėdų” projektu 2003 m. buvo aplankytos Vištyčio ir Virbalio parapijos bei mokyklos, Suvalkijos pensionatas.

Laukiame norinčių įsijungti į vaikų ir jaunimo grupės veiklą!

Valė Klesevičienė
Kauno 11, Marijampolė
Tel. 343-53469
Mob. 611-18166
El. paštas: vaidas@mari.omnitel.net