Diakoninė veikla

Gieda pagyvenusių žmonių klubo "Šarma" nariai

Diakoninė veikla Marijampolės parapijoje vyksta nuo pirmųjų parapijos atsikūrimo metų. Stengiamasi padėti, kiek leidžia galimybės ir jėgos, kiekvienam, kuriam reikalinga pagalba. Greta parapijos kurti atskirą diakoninę organizaciją ar centrą nesiryžtama, kadangi parapija savo tikinčiųjų skaičiumi nėra gausi ( apie 200 narių). Diakoninė veikla kyla iš pačios Bažnyčios, kiekvienos bendruomenės kaip Kristaus kūno narės misijos skelbti Evangeliją. Todėl patys tikintieji be jokio raginimo iš šalies drauge su parapijos taryba ir kunigu priima sprendimus ir vysto diakoninę veiklą. Tokiai veiklai pradžią davė taip pat užsimezgę ryšiai su seseriškomis Vokietijoje, Norvegijoje, Danijoje, Švedijoje esančiomis parapijomis, kurios savo labdara suteikė realią galimybę padėti vargstantiems. Tačiau tai buvo tik pradžia, pamoka, kvietimas mums patiems tęsti pradėtą darbą. Aišku, kad tikriausiai, norėdami suteikti pagalbą didesnei daliai žmonių, būsime priversti parapijoje dirbančius savanorius apjungti ir kurti diakoninį centrą, kuris šią veiklą galėtų dar geriau koordinuoti ir vystyti.

Šiuo metu, kaip ir pačioje pradžioje, didžiausias dėmesys skiriamas neįgalių, vienišų, pagyvenusių bei ligonių lankymui namuose bei gydymo įstaigose. Tokiems žmonėms parapijos namuose ruošiamas maistas, kuris vėliau išnešiojamas į namus. Jiems pat stengiamasi padėti ir namų ruošoje. Kunigas aplanko suteikdamas Šv. Vakarienės sakramentą.

2001 m. liepos 18 d. įsikūrė pagyvenusių žmonių klubas “Šarma”. Klubo nariai, kurių šiuo metu yra 17 žmonių, renkasi du kartus per mėnesį. Pasirinkę norimą temą, patys klubo nariai veda susirinkimus, kviečia lektorius, diskutuoja. Kartu yra švenčiamos bažnytinės šventės, narių gimtadieniai, dalijamasi gyvenimiška patirtimi, gilinamasi į tikėjimo tiesas, daug giedama, dainuojama. Rengiamos rankdarbių parodos, ruošiamas maistas, vaišinamasi savo keptais saldumynais. Klubas taip pat organizuoja ir bendras ekskursijas, išvykas į teatrus. Vieni kitiems padeda spręsti ir buitines problemas.

Ateityje, suradus rėmėjų, planuojama pagyvenusių žmonių klubo veiklą plėsti ir įkurti dienos centrą su maitinimu bedarbiams, jų vaikams ir mažas pensijas gaunantiems žmonėms. Taip pat esant galimybėms planuojama kiekvieną dieną į namus pristatyti karštą maistą neįgaliems ir nepajėgiantiems ateiti į parapijos namus.