Liturginės formos sekmadieniams ir šventėms

PASKUTINIS BAŽNYTINIŲ METŲ SEKMADIENIS

Amžinybės sekmadienis
Ego enim scio
BIBLIJOS VOTUMAS

Tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti (Lk.12,35).

ĮŽANGINIS PRIEGIESMIS

Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga, *
Kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis, Visagalis.
Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos, *
Ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais.
Atkelkite sąvaras, vartai! Plačiai atsidarykite, amžinosios durys, *
Kad įžengtų Garbės karalius!
(Ps) Žemė ir visa, kas joje, yra Viešpaties, *
Pasaulis ir visi jo gyventojai.
Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Kaip tai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir taip per amžių amžius. Amen.
(Apr.22,13;1,8b; Ps.24,7.1)

[Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga, *
Kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis, Visagalis.
Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos, *
Ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais.
Atkelkite sąvaras, vartai! Plačiai atsidarykite, amžinosios durys, *
Kad įžengtų Garbės karalius!]

DIENOS MALDA

Viešpatie Kristau, parodyk savo jėgą ir ateik, ir leisk išvysti tai, ką tu pasaulio pabaigoje pažadėjai savo bažnyčiai; meldžiame to tave, kuris gyveni ir viešpatauji su Tėvu ir Šventąja Dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. Amen.

Dieve, dangiškasis Tėve, atsiųsk netrukus savo mieląjį Sūnų parvesti į namus nuotaką Bažnyčią, kad mes, kartu su visais atpirktaisiais įeitume į tavo šlovę; meldžiame to per tą patį tavo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su tavimi ir Šventąja Dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. Amen.

ŠVENTO RAŠTO SKAITINIAI

Senasis test.: Iz.65, 17-19 (20-22) 23-25 III Lk.12, 42-48 IV
Laiškas: Apr.21, 1-7 II Mk.13, 31-37 V
Evangelija: Mt.25, 1-13 I 2Pt.3, (3-7) 8-13 VI

SENASIS TESTAMENTAS

Štai jau kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas neatmins, tai nė į galvą niekam nebeateis. Džiaukitės ir linksminkitės amžinai tuo, ką aš kuriu! Štai aš kuriu Jeruzalę kaip ‘Džiaugsmą’, o jos žmones ­ kaip ‘Linksmybę’. Aš džiaugsiuosi Jeruzalėje ir linksminsiuosi savo tautoje. Nebebus joje girdėti graudaus verks-mo nė gailių dejonių.
Nebebus joje naujagimio, kuris gyventų vos kelias dienas, ir senelio, kuris nesulauktų žilo amžiaus. Kas šimto metų mirs, tas bus laikomas jaunu, o kas šimto metų nesulauks, tas bus laikomas prakeiktu. Jie statysis namus ir patys juose gyvens, veis vynuogynus ir patys valgys jų vaisių. Statysis ne tam, kad kiti gyventų jų namuose, sodins ne tam, kad kiti valgytų vaisius. Kaip ilgaamžis būna medis, taip ilgaamžė bus mano tauta. Mano išrinktieji ilgai naudosis savo rankų darbo vaisiais.
Nebeis jų triūsas veltui, nebegimdys jie vaikų staigiai mirčiai, nes jie drauge su savo palikuonimis yra Viešpaties palaimintųjų giminė. Atsiliepsiu pirmiau, negu jie šauksis, išklausysiu, dar jiems tebekalbant. Ganysis vilkas drauge su ėriuku, liūtas ės šiaudus kaip jautis, o žaltys mis dulkėmis. Nebebus užgavimo nei sunaikinimo visame mano šventajame kalne”, ­ sako Viešpats.

Iz.65, 17-19 (20-22) 23-25

LAIŠKAS

Aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko, ir jūros taip pat nebeliko. Ir aš išvydau šventąjį miestą ­ naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo; ji buvo išpuošta kaip nuotaka savo sužadėtiniui. Ir išgirdau galingą balsą, skambantį nuo sosto: “Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo.”
O Sėdintysis soste tarė: “Štai aš visa darau nauja!” Ir sako: “Rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri.” Ir jis man atsakė: “Įvyko! Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga. Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio. Tai paveldės nugalėtojas, ir aš būsiu jam Dievas, o jis bus man sūnus.

Apr.21, 1-7

ALELIUJA POSMAS

Dievu mes nuolatos didžiuojamės ir tavo vardą girsime per amžius! Aleliuja! (Ps.44,9)

EVANGELIJA

Tada dangaus karalystė bus panaši į dešimtį mergaičių, kurios, pasiėmusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė
alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo balsai: “Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!” Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosioms: ‘Duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta.’ Protingosios atsakė: ‘Kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite.’ Joms beinant pirkti, atėjo jaunikis. Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves, ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis: ‘Viešpatie, viešpatie, atidaryk, čia mes!’ O jis atsakė: ‘Iš tiesų sakau jums: aš jūsų nepažįstu!’ Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos.

Mt.25, 1-13