Bažnytinės organizacijos

Žurnalas „Liuteronų balsas“

„Liuteronų balso“ redaktorius Povilas Pukys (dešinėje) kalbasi su Hooge halig'o (Šiaurės jūros sala) bažnyčios kunigu.

-Kas tie liuteronai?
-Ką reiškia reformatai?
-Ar evangelikų tikėjimas toks pat?
Panašūs klausimai mums, Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios bendruomenės nariams, nėra retenybė. Gyvename dideliame, įvairiataučiame mieste, iš visų pusių apsupti vien katalikų bei stačiatikių didingų bažnyčių. Visoje Lietuvos sostinėje esame vieni… Bet ar silpni, balso neturintys? Ne! Suvokiame: kaip mažas paukštelis sugeba garsiai pavasario giesmę giedoti, taip mūsų bendruomenei privalu skardinti savą liuteronų balsą. Tebūna tas balsas gaivus ir skambus, teaidi ne vien senajame Vilniuje, bet ir plačiau – ten, kur dar gyvos evangelikų bendruomenės, kur dar rusena meilė didžiojo reformatoriaus Liuterio mokymui, kur dar neatšalusios širdys krikščioniško tikėjimo ekumeniniam žodžiui.
“Liuteronų balsas” yra visuomeninis teologinis žurnalas. Jame skelbiamas Dievo žodis, aiškinama Biblijos kilmė ir reikšmė, jame skelbiamos teologijos mokslo aktualijos, gilinamasi į Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų bažnyčios istorijos įvairias puses. Daug dėmesio žurnalas skiria asmenybėms – apaštalų gyvenimui ir veiklai, bažnyčios tėvų bei tikėjimo apologetų darbams. Žurnalo puslapiuose pažymimi mūsų krašto šviesuoliai – nuo Mažvydo iki Vydūno, Martyno Jankaus ir vėlesnieji. Straipsniuose aprašoma įžymiųjų evangelikų kunigų sielovadinė ir kultūrinė veikla. Randa vietos žurnalo puslapiuose vertingesni pamokslai bei homilijos.
Žurnalas “Liuteronų balsas” stengiasi atspindėti šiandieninį - labai veržlų ir prieštaringą - gyvenimą, žurnalas imasi nagrinėti naujus, kartais keistus, neįprastus reiškinius, jis nevengia paliesti įvairias gyvenimo aktualijas bei įdomybes.
“Liuteronų balso” skaitytojas kiekviename naujame žurnalo numeryje susidurs su įvairių žanrų medžiaga: eseistika, publicistika, reportažu, interviu, atsiminimais, apybraiža ar apsakymu. Įvairios žurnalistikos formos nagrinėjamus klausimus padaro skaitytojui įdomesnius, lengviau suvokiamus. O kad straipsniai būtų patrauklesni, jie paįvairinami iliustracijomis bei fotografijomis.
Žurnalą “Liuteronų balsas” leidžia Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios taryba. Leidinys pasirodo periodiškai kas 2-3 mėnesius, tiražas 500 egz. Platinamas per parapijų kunigus ar jų tarybų pirmininkus, platinamas už aukas. Nuo 1999 metų pradžios “Liuteronų balso” leidimą tvarko ir redaguoja Tarybos narys, žurnalistas pensininkas Povilas Pukys. Žurnalui talkina parapijiečiai – teol. Lina Bertulytė, teol. Kristina Jurkšaitė-Ivanauskienė, Kęstutis Pulokas, teol. Vilma Sabutienė, kun. Mindaugas Sabutis, Algirdas Žemaitaitis.

Ir šiek tiek istorijos:
“Liuteronų balsas” - Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos tarybos leidinys. Leidžiamas nuo 1990 m., pirmaisiais metais kaip parapijos šventėms paminėti skirti bukletas, 1991-1994 m. išeina “Mūsų žinių” pavadinimu. 1991 – 1992 rengia redkolegija: Valdas Aušra, Eva Labutytė, Ervinas Peteraitis, Marija Ragožina, Viktoras Kiauka, Elzė Grundienė, Vytautas Gocentas. Nuo 1993 09 26 (Nr. 9) iki 1994 10 09 (Nr.15) leidinio vyr. redaktorius – Kęstutis Pulokas. Tuo laikotarpiu išplečiama leidinio apimtis, temų spektras, leidinys imamas platinti visoje Lietuvoje bei užsienyje. Nuo 1994 05 22 (Nr.14) įregistruojamas “Liuteronų balso” pavadinimu. Nuo 1994 12 24 (Nr.16) iki 1995 02 26 (Nr.17) leidinio vyr. redaktorė – Ina Drąsutienė. Nuo 1995 04 16 (Nr. 18) iki 1995 12 25 (Nr. 22) leidinį leidžia redkolegija – Rūta Barysienė, Vytautas Gocentas, Kęstutis Pulokas, Marija Ragožina, Algirdas Žemaitaitis ir Eva Labutytė. Nuo 1996 04 07 (Nr.23-24) iki 1998 11 01 (Nr.38) leidinio vyr. redaktorius – kun. Valdas Aušra. Nuo 1999 sausio (Nr.39) “Liuteronų balsą” redaguoja Povilas Pukys.

„Liuteronų balso“ el. paštas: liuter.b@augustana.lt