Bažnytinės organizacijos

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorija

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorija laikotarpiuse tarp sinodų priima svarbiausius bažnyčios gyvenimą liečiančius sprendimus. Ji rūpinasi Evangelikų liuteronų bažnyčios padėties restitucija, kartu su parapijomis valdo Bažnyčios turtą ir rūpinasi jo išsaugojimu.

 

Konsistorija kartu su parapijomis turi, valdo Bažnyčios turtą ir juo disponuoja, rūpinasi jo atgavimu ir parapijų atnaujinimu. Ji parapijos Tarybai prašant priima nutarimus parduoti, išnuomoti ir perduoti pagal panaudos sutartis parapijų arba Bažnyčios vardu įregistruotą ir neįregistruotą turtą. Tokius nutarimus gali priimti ir parapijų Tarybos, iš anksto raštu gavusios Konsistorijos sutikimą. Konsistorijos prezidiumas reprezentuoja Konsistoriją. Jį sudaro Vyskupas ir 2 prezidiumo nariai, kurie, prireikus, kolegialiai pavaduoja Vyskupą vykdydami jo administracines pareigas. Konsistorijos plenarinius ir prezidiumo posėdžius rengia ir jiems vadovauja Konsistorijos pirmininkas - Vyskupas. Juose patariamuoju balsu gali dalyvauti ir Konsistorijos revizijos komisija. Posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 6 nariai. Balsams pasiskirsčius po lygiai, pasiūlymas atmetamas. Posėdžių protokolai surašomi protokolų knygoje. Esant laisvai prezidiumo nario vietai, Konsistorija plenariniame posėdyje iš Konsistorijos narių išrenka kitą prezidiumo narį, o į laisvą Konsistorijos nario vietą išrenka kitą narį iš kandidatų. Konsistorija yra LELB struktūrinio fondo steigėja. Jis rūpinasi evangelikų liuteronų Bažnyčios padėties restitucija. Konsistorija turi antspaudą su Vytimi ir įrašu: Lietuvos evangelikų liuteronų Konsistorija.

 

Konsistorija plenariniuose posėdžiuose tvirtina prezidiumo nutarimus; leidžia potvarkius ir instrukcijas Bažnyčios veiklai ir bažnytinėms organizacijoms bei jų darbuotojams; tvirtina dvasininkus parapijoms; rūpinasi dvasinių darbuotojų paruošimu ir sudaro bažnyčios darbuotojų ir tikybos mokytojų kvalifikacinių kursų programą bei egzaminų komisiją, ruošia teologijos seminarus; nagrinėja kartu su parapija skundus prieš ordinuotus ir neordinuotus bažnyčios tarnautojus, prireikus - kaltuosius perkelia į kitą parapiją arba atleidžia iš pareigų (suspenduoja); registruoja parapijas ir jų įstatus. Nustato kunigui aptarauti skirtos parapijos ribas ir sprendžia klausimus apie kunigo veiklą parapijoje ir už Bažnyčios ribų; rengia dvasininkų ir parapijiečių referendumus svarbiausiais Bažnyčios gyvenimo klausimais; aptaria dvasinės literatūros įsigijimo, leidybos ir platinimo bei bažnytinių reikmenų gamybos klausimus; udaro tikslines komisijas; sudaro ir tvirtina liturginių veiksmų nuostatas, konfirmantų mokymo ir tikybos mokymo programas, kartu su parapijų diakoninėmis tarybomis organizuoja Bažnyčios diakoninę veiklą ir darbą su vaikais bei jaunimu; apdovanoja Bažnyčios darbuotojus, skirdama jiems ženklus, titulus; stebi, kad pamaldos parapijose vyktų reguliariai; tvirtina nuostatus apie Vyskupo, kunigų, diakonų ir kitų bažnytinių darbuotojų teises ir pareigas, jų aprangą ir insignijas; likus 6 mėnesiams iki Sinodo, sudaro Sinodo rengimo komisiją Statutui ruošti, nominacijų ir kitiems klausimams nagrinėti. Konsistorija turi teisę panaikinti Vyskupo sprendimus, priimtus vykdant administracines ūkines funkcijas. Konsistorijos pirmininkas ir revizijos komisijos pirmininkas ne rečiau kaip vieną kartą per metus Konsistorijos posėdyje, kuriame gali dalyvauti visi kunigai, pateikia Konsistorijos finansinės ūkinės veiklos ataskaitą.

 

2017 m. Bažnyčios Sinode išrinkta konsistorija.

 

KONSISTORIJA Telefonas El.paštas
Vyskupas dr. (hc) Mindaugas Sabutis 8-687-95417

bishop.office@times.lt

 

Konsistorijos pirmininkas
Kun. doc. dr. Darius Petkūnas 8-611-38226 darius.petkunas@liuteronai.lt Prezidiumo narys
Kun. Virginijus Kelertas 8-670-19000 kelertas@gmx.de Prezidiumo narys
Kun. Mindaugas Dikšaitis 8-657-91100 diksaitis@zebra.lt
Kun. Jonas Liorančas 8-616-83833 jliorancas@yahoo.com
Kun. Ričardas Dokšas 8-612-37575 ricardas.doksas@augustana.lt
Kun. Valdas Miliauskas 8 674 74220 vmiliauskas@gmail.com
Kun. Mindaugas Kairys 8-682-80982 mkairys3@hotmail.com

 

PASAULIEČIAI

Milita Poškienė konsistorija@lelb.lt Finansininkė
Rūta Šulskienė jcentras@yahoo.de
Robertas Piečia r.piecia@taurage.lt
Petras Vaišvilas petrasv@takas.lt

 

 

Registracijos adresas:
J. Tumo Vaižganto g. 50, Tauragė

 

Adresas korespondencijai:
Vokiečių g. 20, LT-01130 Vilnius

 

Tel. +370 5 2626745
El. p.: konsistorija@lelb.lt

 

Įm. kodas: 192069444

A/s Nr. LT937044060002373857 AB SEB bankas