Bažnytinės organizacijos

Laikraštis "Lietuvos evangelikų kelias"

Taip atrodė pirmasis „Lietuvos evangelikų kelio“ numeris, atspausdintas 1935 m. kovo 23 d.

"Lietuvos evangelikų kelias" - Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios mėnraštis. Leidžia LELB Konsistorija.

Laikraštis įsteigtas 1935 m. Klaipėdoje (savaitraštis), 1939-40 m. leistas Kaune (dvisavaitinis laikraštis).

Leidinys atkurtas 1990 m.

Nuo 2005 m. vėl leidžiamas laikraščio pavidalu.

Vyr. redaktorius - vysk. Mindaugas Sabutis; redaktorius - Kęstutis Pulokas. Redakcinė komisija: kun. Mindaugas Dikšaitis, kun. Virginijus Kelertas, kun.dr. Darius Petkūnas, kun. Remigijus Šemeklis.

Nuo 2010 m. mėnraščio leidėjas – LELB VšĮ "Augustana"

Redakcijos adresas:
LEK
Vokiečių g.20, LT-01130 Vilnius
El.paštas: lekelias@gmail.com

 

Nuo 2014 m. „Lietuvos evangelikų kelio“ prenumerata priimama visuose „Lietuvos pašto“ skyriuose, o taip pat internetu http://prenumerata.post.lt